19 พฤษภาคม 2024
อสังหาริมทรัพย์

อุตฯโลกย้ายฐานการผลิตสู่ไทย “MK” ชู’คลังสินค้า-รง.’เรือธงรับเติบโต

‘มั่นคงเคหะการ’ปรับโครงสร้างธุรกิจอีกครั้ง หลังลดน้ำหนักพอร์ตธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ล่าสุดปรับโครงสร้างธุริจ เร่งขยายธุรกิจ“คลังสินค้า” และ “โรงงานให้เช่า” เป็นเรือธงหลัก รับโอกาสภาคอุตสาหกรรมโลกขยายฐานการผลิตสู่อาเซียน หนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เตรียมขอผู้ถือหุ้น ขายหุ้น’อาร์เอ็กซ์ เวลเนส’ 100% ให้แก่ เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ฯ และสิทธิการเช่าที่ดิน 10 ปี รวมมูลค่าทั้งหมด 2,130 ลบ. พร้อมซื้อหุ้นสามัญ “BFTZWN” บริษัทย่อยเพิ่ม เพิ่มถือหุ้นเป็น 100% รวมถึงซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในกองอสังหาฯ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เพิ่มเป็น 30.80% มั่นใจส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK กล่าวถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 นี้ เพื่อขออนุมัติปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด หรือ “RXW” ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแก่ในจำนวน 13,799,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้แก่บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (FNS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่าประมาณ 276 ล้านบาท และจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพมูลค่าประมาณ 84 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 360 ล้านบาท พร้อมให้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสำหรับธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพฯ เป็นเวลารวม 10 ปี มูลค่าการเช่ารวมประมาณ 1,770 ล้านบาท นอกจากนี้ FNS จะต้องให้กู้ยืมเงินแก่ RXW เพื่อนำมาคืนเงินกู้และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ

ขณะเดียวกันจะขออนุมัติซื้อหุ้นสามัญและหน่วยทรัสต์จาก FNS ประกอบด้วย 1) หุ้นสามัญของ BFTZWN จำนวนทั้งสิ้น 24,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 2,000.08 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 50% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และ 2) หน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT จำนวนทั้งสิ้น 83,212,061 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หน่วยละ 9.4697 บาท ในราคาหน่วยละ 9.3885 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 781 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.19% ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้น BFTZWN ผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จากเดิม 50% เพิ่มเป็น 100% และมีอำนาจตัดสินใจและสิทธิในการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT จาก 8.61% เพิ่มอีก 22.19% รวมเป็น 30.80% ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ตลอดจนเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านเงินลงทุนให้กับบริษัทฯ เนื่องจากหน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดี

“การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่มุ่งเน้นให้มีการเติบโตจากธุรกิจอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นธุรกิจหลัก เพราะ BFTZWN และ PROSPECT REIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี และจะส่งผลต่อการเติบโตของผลการดำเนินงานที่มั่นคงในอนาคต”

ขณะที่ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพอยู่ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ ได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงที่ผ่านมา การขายหุ้นจะทำให้บริษัทฯ ลดภาระการจัดหาเงินทุนเพื่อการดำเนินงานและขยายการลงทุน

“ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่กำลังทยอยฟื้นตัวหนุนการเติบโตของภาคการค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้า ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิต ขณะที่การลงทุนในประเทศยังได้แรงหนุนจากการพัฒนาโครงการในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานในภาคการผลิตสำคัญของไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และสิ่งทอ รวมถึงความต้องการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก อาทิ การขยายฐานการผลิตรถยนต์ EV ของประเทศจีนมาไทย และการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีมายังประเทศไทย เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าและอาคารโรงงานให้เช่า เพื่อรองรับอุปสงค์ที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้า โดยธุรกิจคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทางบริษัทฯมองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานการผลิตจนเป็นที่ยอมรับ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง”นายวรสิทธิ์ กล่าว

สำหรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ มั่นคงเคหะการฯ มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯเพื่อขาย ภายใต้แบรนด์บ้าน “ชวนชื่น” (2) ธุรกิจอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ (3) ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพและให้บริการด้านที่พักภายใต้ RXW มีสถานที่การให้บริการด้านสุขภาพ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการรักษ เวลเนส บางกระเจ้า ภายใต้แบรนด์ “Rakxa” รวมเนื้อที่ 108 ไร่ และโครงการอาร์เอ็กซ์วี เวลเนส วิลเลจ ภายใต้แบรนด์ “RXV” เนื้อที่ 10 ไร่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมมากร ตอกย้ำแนวคิดบ้านที่หลับสบาย ผ่านนิทรรศการ Home Fill-in Interactive Exhibition มั่นใจโต 20% ในปี 67

ThaiSmartBiz

สยามสแควร์ ครองแชมป์ “ทำเล” แพงที่สุด ปี 2566 ราคาที่ดิน พุ่ง 3.6 ล้าน/ตร.ว. ถูกสุด ย่านรังสิต

ThaiSmartBiz

Reignwood Park เมกะโปรเจกต์มิกซ์ยูส บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ จาก Reignwood Park [PR News]

ThaiSmartBiz